22.4.2018 23:59
Přeskočit na navigaci

Grantová schémata SROP

Společný regionální operační program

logo srop

Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které byly v období 2004 - 2006 podporovány ze strukturálních fondů EU.

Důraz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů, který vychází z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Program je založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu regionu a na využití výhod, které poskytují příležitosti pro ekonomický růst.

SROP podporoval především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadá do působnosti obcí nebo krajů. Tím se tento program odlišoval od zbývajících operačních programů, které se zaměřovaly na realizaci opatření, jež jsou z hlediska české legislativy převážně v působnosti státu. Určitou výjimku představovala priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství, kde vedle podpory aktivit majících místní či regionální charakter byly podporovány i aktivity, které mají horizontální či nadregionální charakter.

Cílem SROP bylo především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

Grantová schémata SROP

Jedná se o formu „skupinového“ projektu, který v sobě zahrnuje množství akcí (projektů v rámci grantového schématu); konečný příjemce (gestor schématu) je vždy jinou osobou než konečný uživatel (realizátor tzv. akcí). Samotné grantové schéma je projekt; několik grantových schémat může být podpořeno v rámci jednoho opatření. Grantová schémata jsou využívána pro poskytnutí podpory především podnikatelským subjektům, ale i veřejným orgánům a neziskovým organizacím. Konečným příjemcem dotace je v případě grantového schématu ve SROP kraj (vyjma podopatření 4.2.1, kde je konečným příjemcem MMR), konečným uživatelem potom jednotliví podnikatelé (popř. veřejné orgány či neziskové organizace). Grantové schéma je nástrojem pro přidělování části pomoci prostřednictvím konečného příjemce – nositele grantového schématu (kraje). Grantové schéma řeší specifické problémy prostřednictvím menších akcí realizovaných konečnými uživateli. Z pohledu implementace SROP je GS jeden ”skupinový” projekt, se specifickým mechanismem vnitřního řízení.

Grantová schémata SROP ve Středočeském kraji byla zaměřena na:

  • podporu drobného podnikání ve vybraných regionech (opatření 1.1),
  • podporu malého a středního podnikání ve vybraných regionech (opatření 1.1),
  • podporu rekonstrukce místních komunikací (opatření 2.1),
  • podporu sociální integrace (opatření 3.2),
  • podporu služeb cestovního ruchu pro subjekty veřejného sektoru (podopatření 4.1.2),
  • podporu služeb cestovního ruchu pro subjekty soukromého sektoru (podopatření 4.1.2),
  • podporu infrastruktury cestovního ruchu pro subjekty soukromého sektoru (podopatření 4.2.2).

 

Realizace jednotlivých projektů/akcí v rámci výše zmíněných grantových schémat byla ukončena v v červenci 2008.

Nyní probíhá pětiletá fáze udržitelnosti výstupů a výsledků projektů.

 

Počet zrealizovaných projektů a přerozdělených finančních prostředků v rámci grantových schémat SROP ve Středočeském kraji

 

Na Odboru evropské integrace se  v rámci grantových schémat SROP  zrealizovalo celkem 116 projektů na území Středočeského kraje. 

Středočeský kraj celkem přerozdělil finanční prostředky ve výši 317 026 019 Kč.

    

Grantové schéma Počet zrealizovaných projektů Celkové uznatelné náklady (Kč) Celková dotace (Kč)

Podpora drobného podnikání

 

2

 

5 936 000

 

2 788 000

Podpora malého a středního podnikání

 

10

 

77 319 894

 

30 036 165

Program na podporu výstavby a rekonstrukci místních komunikací na léta 2004 - 2006

 

18

 

53 058 895

 

43 825 379

Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji

 

48

 

133 423 445

 

131 412 219

Program na podporu rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji na léta 2004 - 2006

 

3

 

9 520 781

 

4 585 389

Program na podporu rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor ve Středočeském kraji na léta 2004 - 2006

 

24

 

66 534 518

 

61 638 130

Program na podporu regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji na léta 2004 - 2006

 

11

 

97 405 033

 

42 740 737

 

 Celkem

 

116

 

443 198 566

 

317 026 019

 

graf č.1 - výše celkové dotace vyplacené v rámci jedtlivých gs v %

 

grač. 2 struktura žadatelů gs srop

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|