22.4.2018 23:56
Přeskočit na navigaci

EHP/Norsko

Finanční mechanismus EHP/Norsko

Jakou má EU souvislost s Finančními mechanismy EHP/Norska?

V souvislosti se vstupem nových členských zemí do Evropské unie byla uzavřena i Dohoda o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Tento akt automaticky vyplynul ze vstupu výše uvedených zemí do EU, kdy se předpokládá, že země vstupující do EU zároveň rozšíří seskupení zvané Evropský hospodářský prostor.

V rámci této Dohody byly zavedeny i dva dotační programy – tzv. Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus, jejímiž cíli je přispívání ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v rámci EHP. V letech 2004-2009 bude Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království prostřednictvím těchto nástrojů přispívat zemím přistupujícím do EHP na projekty např. v oblastech kulturního dědictví, rozvoje lidských zdrojů, ochrany životního prostředí, zdravotnictví a péče o dítě aj. Vzhledem k tomu, že oba programy jsou administrovány společně, užívá se společné označení Finanční mechanismy EHP/Norska, často lze v této souvislosti slyšet i ne zcela správné označení „Norské fondy“.

 

Pro pětileté období 2004 – 2009 činí částka alokovaná pro Českou republiku celkem 110,91 mil. EUR. 

Pro srovnání – ze Společného regionálního operačního programu – SROP – tvořila částka alokovaná na léta 2004 – 2006 pouze pro Středočeský kraj cca 40 mil. EUR (grantová schémata + individuální projekty; kurz – 32,555 Kč/EUR).

 

Můžu žádat o dotaci? 

Oprávněným žadatelem může být obec, svazek obcí, kraj, organizace zřízená nebo založena krajem nebo obcí, vzdělávací/výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo podnikatelský subjekt. Žadatel musí být zřízen v ČR a předmětem žádosti musí být činnost vykonávaná ve veřejném zájmu, která je v souladu s regionální strategií kraje (tj. Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje).¨

 

Kde se dozvím informace, kde můžu podat projekt a jaký je další postup?

Národním kontaktním místem programu je Ministerstvo financí ČR, Centrum pro zahraniční pomoc. To zároveň vyhlašuje i výzvu pro individuální projekty. V rámci vyhlášené výzvy (např. na oficiálních stránkách programu www.eeagrants.cz) mohou subjekty zamýšlející realizovat svou akci ve Středočeském kraji předložit na krajském kontaktním místě na Krajském úřadě Středočeského kraje svůj projekt k registraci. Specialisté z odboru evropské integrace k této výzvě, jakož i celému programu, zároveň vždy ochotně podají všechny dostupné informace. Na krajskému úřadě se po skončení výzvy provádí kontrola formálních náležitostí a kontrola oprávněnosti. K hodnocení kvality jsou pak projekty – v zájmu transparentnosti – předávány na sektorově příslušná ministerstva. Poté, co jsou nejkvalitnější projekty z celé České republiky odsouhlaseny na centrální úrovni, jsou poslány do Kanceláře Finančních mechanismů do Bruselu, odkud jsou po finálním posouzení úspěšní žadatelé prostřednictvím Ministerstva financí ČR vyzváni k podpisu smlouvy. Nutno podotknout, že celá procedura schvalování a podpisu smluv je prozatím – vzhledem ke své náročnosti – bohužel poněkud zdlouhavá.

 

Jaká je výše grantu?

Minimální výše grantu z prostředků EHP/Norska je pro projekt realizovaný na území Středočeského kraje 0,250 mil. EUR a dosáhne max. 85% celkových oprávněných nákladů projektu (dle typu žadatele). Maximální výše celkových oprávněných nákladů není stanovena.

 

Individuální projekt nebo projektový záměr?

Žadatel se může rozhodnout, zda napřed předloží k posouzení pouze projektový záměr nebo rovnou k registraci individuální projekt.

Projektový záměr je zjednodušená verze projektu bez povinnosti dodávat přílohy, která se předkládá na Ministerstvo financí průběžně – tzn. i mimo vyhlášenou výzvu. Po jeho posouzení se akce jako kompletně dopracovaný projekt podává k registraci na krajském kontaktním místě v následující centrálně vyhlášené výzvě. Projektový záměr neznamená zjednodušený postup předkládání žádostí!!!

Individuální projekt je úplný projekt se všemi přílohami, který se předkládá v rámci ministerstvem vyhlášené výzvy na individuální projekty na krajské kontaktní místo.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|