22.4.2018 23:55
Přeskočit na navigaci

Program švýcarsko-české spolupráce

Dne 26.10.2009 byla Ministerstvem financí vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce. Výzva je vyhlášena jako průběžná a bude trvat do června 2013 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků na Fond Partnerství. Celková alokace Fondu Partnerství je 3 miliony CHF.

Cílem Fondu Partnerství (FP) je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty České republiky a Švýcarska a tímto přispívat ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a více rozvinutými zeměmi rozšířené EU.

Podmínkou poskytnutí grantu je realizace sub-projektu v Partnerství mezi subjekty v České republice a ze Švýcarska.

Granty budu udělovány na sub-projekty zaměřené na posílení spolupráce, výměnu informací, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty.

 

Podporované aktivity

- asistence švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností mezi partnerskými subjekty v ČR,

- semináře v ČR – pořádané a realizované ve spolupráci se švýcarskou partnerskou institucí,

- semináře ve Švýcarsku – řádně zdůvodněná účast českých zástupců na seminářích a workshopech ve Švýcarsku organizovaných švýcarskou partnerskou institucí (téma musí odpovídat oboru činnosti žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost),

- studijní cesty – řádně zdůvodněný pobyt českých zástupců ve Švýcarsku, který je organizován švýcarskou partnerskou institucí (téma musí odpovídat oboru činnosti žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost),

- aktivity doplňkové – nutné k dosažení stanovených výsledků aktivit sub-projektu a celkového cíle (vybavení, materiál, související drobné stavební práce) budou řádně zdůvodněny a doloženy.

Aktivity musí splnit podmínku, že není možné je financovat ze Strukturálních fondů nebo jiných programů.

 

Žadatelé o grant

O grant mohou žádat následující subjekty:

- instituce veřejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva),

- univerzity a školy,

- nevládní neziskové organizace včetně církevních organizací,

- další subjekty působící ve veřejném zájmu,

- profesní komory a svazy, obchodní asociace (např. obchodní komory, průmyslové asociace, asociace podnikatelů, asociace malých středních podniků, družstevní svazy, sociální partneři – tj. národně uznávané a zastupující odborové svazy a svazy zaměstnavatelů).

Žadatelem o grant nemůže být fyzická osoba.

Partnerská organizace musí být švýcarský subjekt, vtah žadatele a partnera musí být nekomerčního charakteru a partnerství nesmí být založeno na dodavatelsko-odběratelských vztazích.

 

Výše grantu

Výše požadovaného grantu je min. 170 tis. Kč a maximálně 4,3 mil. Kč, spolufinancování bude zajištěno žadatelem ve výši min. 10 % (dle typu žadatele) celkových oprávněných výdajů.

Více informací o Programu švýcarsko-české spolupráce a o Fondu Partnerství získáte na www.swiss-contribution.cz.

 

 

Kontaktní osoba

Ing, Martin Šidlo

Projektový a finanční manažer

Tel: 257 280 619

Email: sidlo@kr-s.cz

 

Aktuální výzva

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí a Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo dne 16. 4. 2010 otevřenou výzvu k předkládání záměrů projektů k udělení grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci Priority 2 - Životní prostředí a infrastruktura - Oblasti zaměření 2.1 - Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí pro: 

Cíl 2 - Zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší (snížení emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných emisí).

Typy uznatelných projektů: opatření v sektoru veřejné dopravy a veřejného sektoru s cílem snížit znečištění ovzduší.

 • Přechod prostředků veřejné dopravy na ekologičtější pohon včetně vytvoření příslušné infrastruktury
 • Instalace filtrů výfukových plynů do prostředků veřejné dopravy ke snížení emisí prachových částic
  • Cíl 3 - Zlepšit management, bezpečnost a spolehlivost komunálních/regionálních systémů veřejné dopravy.

   Typy uznatelných projektů: příprava a implementace koncepcí managementu dopravy.

   • Projekty řízení, organizace a integrace veřejné dopravy (např. integrovaný dopravní systém, zavádění integrovaného jízdního řádu, plánování dopravní obsluhy území, tarifní spolupráce dopravců apod.)
   • Projekty budování intermodální infrastruktury pro veřejnou dopravu (např. úprava přednádražních prostor, stavební úpravy pro kvalitnější propojení městské a příměstské veřejné dopravy)
   • Projekty v oblasti zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti veřejné dopravy.
    • Celková alokovaná částka pro tuto otevřenou výzvu je 29.000.000 CHF při kurzu 17,426 CZK = 1 CHF. Minimální výše grantu činí 1 mil. CHF. Minimálně 30 % z této částky bude přiděleno na projekty předložené v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Výše grantu může činit maximálně:

     • 60% celkových oprávněných výdajů projektu;
     • 85% celkových oprávněných výdajů projektu – pokud je spolufinancování zajištěno z veřejných rozpočtů (státního, regionálních nebo místních);
     • 90% celkových oprávněných výdajů projektu, pokud se jedná o projekty realizované nevládními neziskovými organizacemi.
      • Oprávněnými žadateli jsou:

       • organizační složka státu (OSS);
       • státní příspěvková organizace;
       • kraj;
       • organizace zřízená nebo založená krajem;
       • obec;
       • svazek obcí;
       • organizace zřízená nebo založená obcí;
       • nestátní nezisková organizace;
       • vzdělávací/ výzkumná instituce;
       • organizace, která zajišťuje služby ve veřejném zájmu na základě veřejnoprávní smlouvy;
       • dobrovolná nebo společenská organizace.
        • Konečný termín pro předložení projektových záměrů projektu je 16. 7. 2010 do 14:00. Pro realizaci projektu není nutná účast švýcarského partnera. Více informací o vyhlášené výzvě získáte na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí http://www.sfzp.cz/sekce/420/svycarske-fondy/ a na stránkách www.swiss-contribution.cz.

          © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

         |
         |