22.4.2018 23:44
Přeskočit na navigaci

Projekt PROCURE

Realizace a výstupy projektu

logo projektu       logo programu

Středočeský kraj byl jako oficiální partner zapojen do mezinárodního projektu PROCURE vedeného francouzským regionem Burgundsko. Burgundsko je průkopnickým regionem v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek.

Projekt PROCURE trval od července 2007 do března 2009 a jeho cílem bylo zavést a v pilotním provozu otestovat elektronický systém pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, který vychází z osvědčeného burgundského modelu využívaného od roku 2005 v Burgundsku a nyní i v dalších francouzských a evropských regionech.

Díky projektu se ukázalo, že středočeští zadavatelé mají velký zájem o elektronizaci zadávacího řízení a dodavatelé o účast ve veřejných soutěžích prostřednictvím Internetu, což dokládají výsledky pilotního provozu. Jelikož se provoz tohoto portálu ve Středočeském kraji osvědčil, rozhodl se kraj systém převzít a prostřednictvím externího dodavatele ho bude provozovat a nabízet zdarma dalším veřejným subjektům ve Středočeském kraji.

Mezinárodní partneři:

Do tohoto mezinárodního projektu bylo zapojeno celkem šest evropských regionů. Z těchto regionů byli Středočeský kraj a region Guadeloupe jedinými regiony, kteří v období před realizací projektu PROCURE nevyužívali žádný elektronický systém pro zadávání veřejných zakázek. Díky tomuto projektu bude nyní systém v obou regionech zaveden. Ostatní zapojené regiony, tedy Burgundsko, Bretaň (Francie), Udevalla (Švédsko) a Piemont (Itálie), již před realizací projektu PROCURE využívali elektronické zadávání veřejných zakázek a v rámci projektu zdokonalili stávající elektronické systémy, zvýšili počet jejich uživatelů a systémy propojili pro využití na meziregionální úrovni.

Financování:

Projekt PROCURE byl z 85% financován z fondů EU (konkrétně z komunitárního programu e-TEN, jehož cílem je podpora veřejně prospěšných informačních a elektronických služeb). Rozpočet projektu pro Středočeský kraj činil přibližně 58 782 EUR, tedy asi 1 580 000 Kč, přičemž spolufinancování Středočeského kraje představovalo 15% z celkového rozpočtu, tedy asi 238 000 Kč. Toto spolufinancování nebylo realizováno přímo, ale nepřímo formou neuznatelných personálních výdajů pracovníků Krajského úřadu Středočeského kraje, kteří se na realizaci spolupodíleli.

Hodnocení:

Dne 26. května 2009 proběhlo v Bruselu povinné závěrečné setkání všech partnerů projektu PROCURE se zástupci Evropské komise. Hodnotitelé z Evropské komise se shodli na tom, že přes výrazné technické problémy a překážky bylo dosaženo cílů projektu, a označili realizaci tohoto projektu za velký úspěch projektového týmu.

Výstup projektu:

Hlavní výstup projektu, portál pro zadávání zakázek malého rozsahu, naleznete na adrese:

- ezakazky.kr-stredocesky.cz (přístup pro dodavatele)

- ezakazky.kr-stredocesky.cz/zadavatel (přístup pro zadavatele přes login a heslo udělené Středočeským krajem).

Pro více informací kontaktujte Ing. Kupšovského z Odboru finančního a investic; tel: 257 280 565.

 

Odkaz na internetové stránky projektu: www.eten-procure.com.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|