22.4.2018 23:36
Přeskočit na navigaci
předchozí 1-1011-14 další

Základní informace o udržitelnosti projektu naleznete v přiloženém souboru.

Vzory formulářů pro případy, kdy zadavatel realizuje výběrové řízení podle "Závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů", uvedených v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK.

Aktuální informace k předkládání monitorovacích zpráv naleznete na následujícím odkazu:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-1

 

Pokud je příjemce vázán udržitelností projektových aktivit po skončení projektu, je povinen po stanovenou dobu předávat monitorovací zprávy o udržitelnosti ve formátu dle pokynu poskytovatele. Termíny pro předložení Monitorovacích zpráv o udržitelnosti jsou uvedeny v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK a v právním aktu (dle typu projektu Smlouva, Rozhodnutí nebo Opatření), na jehož základě je dotace poskytována.

Informace k předkládání elektronické monitorovací zprávy o realizaci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím aplikace Benefit7

Pro účely administrace OP VK prioritní osy 1, oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 a prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 je potřebné upřesnit postup podávání elektronické monitorovací zprávy.

Příjemci podpory v současné době předkládají monitorovací zprávu o realizaci grantového projektu (dále jen „MZ“) v tištěné podobě ve formátu Word. Nově bude odevzdávána tzv. „elektronická MZ“, která bude vyplňována v aplikaci Benefit7. Po jejím vyplnění příjemce vygeneruje z Benefitu7 monitorovací zprávu ve formátu PDF.

Povinnost předkládat MZ v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Benefit7 platí pro příjemce dotace v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání v  rámci 1. a 2. kola výzvy k předkládání grantových projektů od 1. 1. 2012. Rozhodným okamžikem je datum odevzdání MZ.

 

Výjimku z této povinnosti tvoří ti příjemci, kteří by po datu 31.12.2011 předkládali pouze závěrečnou MZ.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, zveřejňuje přehled a postup při vykazování monitorovacích indikátorů.

Platná verze monitorovací zprávy a jejích příloh od 28.6.2010.  

V textu monitorovací zprávy byly opraveny v části D názvy příloh, byl doplněn vzor přílohy č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu a vzor Zprávy o udržitelnosti projektu.

V excelových přílohách monitorovací zprávy byly opraveny chybně nastavené vzorce, doplněny nápovědy k některým buňkám a v případě přílohy č. 9 doplněn sloupec s názvem  „Rozpočet přepracovaný příjemcem v Kč - pouze změny v daném monitorovaném období“.

 

Povinnost používat tyto přílohy platí pro monitorovací zprávy předkládané za monitorovací období začínající  28. 6. 2010 a později.

Platná verze monitorovací zprávy a jejích příloh od 12. 4. 2010. Ve zprávě byl aktualizován seznam příloh a přílohy byly rozšířeny o nepřímé náklady, veřejnou podporu a mzdové příspěvky pro školené osoby.  

 
předchozí 1-1011-14 další

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|