17.3.2018 11:25
Přeskočit na navigaci

Vyhlášené výzvy

Aktuální výzvy

 

Regionální operační program Střední Čechy (ROP) - www.ropsc.cz

    

Číslo výzvy

Oblast podpory

Od

Do

90

4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

1.10.2007

30.6.2015

90

4.2 Informovanost a publicita programu

1.10.2007

30.6.2015

90

4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů

1.10.2007

30.6.2015

91

3.1 - Rozvoj regionálních center (IPRM)

6.10.2008

31.12.2012

92

1.1 - Regionální dopravní infrastruktura

1.3.2010

31.12.2012

53

1.2 - Udržitelné formy veřejné dopravy – drážní vozidla

2.6.2010

31.10.2010

93

2.2 - Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

16.6.2010

31.12.2012

 

 

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/

 

Oblast podpory

Program podpory

Aktuální výzva

Příjem RŽ

Ukončení příjmu RŽ

Příjem PŽ

Ukončení příjmu PŽ

5.3

Nemovitosti

II.

1.9.2009

31.3.2010

_

Do 10 měsíců od data vzniku způsobilých výdajů

 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) - www.esfcr.cz/07-13/oplzz 

 

Číslo výzvy

Název výzvy – oblast podpory

Vymezení žadatelů o finanční podporu

Od

Do

19

3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Kraje a organizace zřizované kraji,obce a organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, orgány státní správy, vzdělávací instituce

21.8.2008

31.1.2013

68

3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Obce a organizace zřizované obcemi, místní a občanské iniciativy, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a poradenské organizace

22.06.2010

15.10.2010

 

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) - www.opzp.cz

 

Prioritní osa

Oblast podpory

Od

Do

2 a 4

• Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady

4.1.2010

30.6.2011

• Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

3

3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

1.3.2010

30.6.2011

3

3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE

1.3.2010

30.6.2011

3

3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE

1.3.2010

30.6.2011

 

 

Integrovaný operační program (IOP) - www.strukturalni-fondy.cz

 

Číslo výzvy

Název výzvy – oblast podpory

Vymezení žadatelů o finanční podporu

Od

Do

09

„Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“

Statutární města

15.4.2010

1.12.2010

08

„Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, nestátní neziskové organizace, výzkumné a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, hospodářská komora, podnikatelské subjekty

29.1.2010

30.9.2010

3

„3.1b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti“

Obce a svazky obcí, nestátní neziskové organizace v lokalitě Kolín, Kutná Hora, Kladno

30.9.2009

30.6.2013

11

„Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“

 

Ministerstvo vnitra, jeho složky a jím zřizované příspěvkové organizace - podaktivita I,

Útvary Policie ČR – podaktivita II,

Útvary Hasičského záchranného sboru ČR – podaktivita III,

kraje  – podaktivita IV.

 

15.1.2010

30.3.2010

7

„Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“

Obce, vlastníci bytových domů, nestátní neziskové organizace v lokalitě Kladno, Mladá Boleslav, Příbram

22.5.2009

N/A

8

„Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území“

Obce nad 500 obyvatel

30.10.2009

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP Nadnárodní spolupráce -  www.central2013.eu/centralOP

 

OP Nadnárodní spolupráce - www.central2013.eu/central-projects/applying-for-a-project/restricted-call-for-strategic-projects

 

-projects/applying-for-a-project/restricted-call-for-strategic-projects

 

12. 7. 2010 byla vyhlášena strategická výzva do OP Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa.

 

Jedná se o způsob přípravy projektů odlišný od standardní výzvy v programu. Ve stručnosti funguje takto:

-       Je připraveno 7 konceptů projektů s vydefinovaným cílem, vhodnými žadateli (projektovými partnery)

-       Cítí-li se nějaká vhodná organizace oslovena projektem pak může konzultovat s Národním kontaktním místem (MMR - Ing. Arch. Stella Horváthová nebo Mgr. Tereza Tkadlečková; nadnarodni@mmr.cz), nebo s CEP a. s. (kontakty viz níže)

-       Vhodná organizace může svůj zájem vyjádřit nejpozději do 17. 9. 2010 do 12:00 předáním formuláře „EXPRESSION OF INTEREST“ na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

-     Budou vybrány nejvhodnější subjekty (max 6 ) na každý koncept z každé země a po další selekci partnerství řídícím orgánem bude sepsána regulérní žádost o dotaci (jako ve standardní Výzvě)

-      Žádosti o projekt schvaluje Monitorovací výbor programu OP Central Europe 

Seznam projektových konceptů – tematické zaměření budoucích projektů:

1. Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově vznikajících problémů a mezisektorových témat;
2. Modernizace vnitrozemských vodních cest a námořních přístavů;
3. Města na železničních uzlech města a na síti TEN-T;
4. Zavedení regionálních energetických koncepcí;
5. Demonstrace energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím veřejných budov;
6. Inovativní řešení bydlení a péče pro starší a zranitelné osoby ve středoevropských městech;
7. Vylepšená správa a řízení infrastruktury a služeb v regionech a městech dotčených demografickými změnami. 

 

OP Meziregionální spolupráce - www.interreg4c.eu

Další v pořadí již 4. výzva Operačního programu Meziregionální spolupráce (INTERREG IVC) bude vyhlášena na konci ledna či začátkem února 2011 s ukončením ke konci dubna či začátkem května 2011.

Do této výzvy mohou být přihlášeny projekty ve všech nabízených prioritních oblastech, nicméně již nebude možné podávat tzv. Kapitalizační projekty a projekty v rámci mini-programů.

Ve fondu ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) zbývá na tuto výzvu okolo 100 milionů EUR.

 

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|