21.1.2018 13:36
Přeskočit na navigaci

Finanční prostředky

Finanční prostředky

Finanční rámec pro Globální granty Středočeského kraje na programové období 2007 – 2013 byl stanoven ve výši 65 mil. € (cca 1,8 miliardy Kč). Rozdělení dle jednotlivých oblastí podpory je graficky znázorněno níže.

Podpora je příjemcům poskytována formou nevratné finanční pomoci (dotace). Výše spolufinancování dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Míra spolufinancování OP VK z ESF dosáhne 85 % z celkových způsobilých výdajů a zbývajících 15 % prostředků bude hrazeno ze státního rozpočtu ČR. Příspěvek z ESF bude tedy kalkulován ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům.

Vzhledem k tomu, že OP VK je programem podporovaným z ESF, projekty mají neinvestiční charakter. V rámci každého podpořeného projektu je možné financovat investiční aktivity, které svou povahou spadají do ERDF, a to do výše 9 % způsobilých výdajů projektu. Toto financování se nazývá křížovým financováním.

Maximální délka trvání grantového projektu v rámci globálního grantu je 3 roky. Minimální objem finančních prostředků na projekt předkládaný v rámci globálního grantu je 400 000,- Kč. Maximální výše bude upřesněna výzvou.

 

graf

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|