21.1.2018 13:36
Přeskočit na navigaci

3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Oblast podpory

V rámci této oblasti podpory spadající pod prioritní osu 3 – Další vzdělávání, budou realizovány projekty podporující zkvalitnění a rozšíření nabídky v oblasti dalšího vzdělávání, přičemž důraz by měl být věnován samotnému propojení dalšího a počátečního vzdělávání. Podporovány budou rovněž aktivity podporující rozvoj distančních forem vzdělávání.

 

Podporované aktivity:

 • Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů.
 • Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
 • Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
 • Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.
 • Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).

 

Příjemci podpory grantových projektů:

 • Vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání), včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku;
 • nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (církevní právnické osoby) a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů;
 • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

    

   Cílové skupiny:

   • lektoři;
   • pracovníci vzdělávacích institucí;
   • účastníci dalšího vzdělávání.
   •  © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

    |
    |