22.4.2018 23:37
Přeskočit na navigaci

1. 3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Oblast podpory

1. 3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

V rámci této oblasti podpory spadající pod prioritní osu 1 – Počáteční vzdělávání, budou realizovány projekty podporující pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení, neboť oni mohou iniciovat a zajistit úspěšnou proměnu učícího se prostředí na školách. Aby mohli rozvíjet klíčové kompetence u žáků, musejí je nejprve ovládat sami. Podpora bude směřovat nejen k získání odborné kompetence pedagogů, ale také ke zvyšování manažerských schopností nutných pro další rozvoj škol a školských zařízení.

 

Podporované aktivity:

    • Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
    • Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
    • Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.
    • Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.

          

         Příjemci podpory grantových projektů:

            • města, obce a svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
            • školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku);
            • sdružení a asociace škol (tj. například občanská sdružení zřízená podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdružení právnických osob zřízená podle ust. §20f odst.2 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů);
            • nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů;
            • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;
            • ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání)

                  

                 Cílové skupiny:

                    • pracovníci škol a školských zařízení;
                    • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
                    •  © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

                     |
                     |