22.4.2018 23:33
Přeskočit na navigaci

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Oblast odpory

V rámci této oblasti podpory spadající pod prioritní osu 1 – Počáteční vzdělávání, budou realizovány projekty zajišťující rovné příležitosti ke vzdělání bez ohledu na druh znevýhodnění. Důležité bude zejména vytvoření podmínek pro integraci osob se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího systému, a to včetně zabezpečení dostatečných speciálně pedagogických, asistenčních a psychologických podpůrných služeb. Budou podporovány aktivity umožňující individuální přístup podle skutečných potřeb dětí a žáků sociálně zvýhodněných, zvláštní pozornost bude věnována prevenci rasismu a xenofobie. Tato oblast podpoří rovněž odbornou přípravu pedagogů související se zaváděním nových forem skupinové a samostatné práce žáků.
 

Podporované aktivity:

 • Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
 • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
 • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.
 • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
 • Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.
 • Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.
 • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

    

   Příjemci podpory grantových projektů:

   • města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
   • školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku);
   • sdružení a asociace škol (tj. například občanská sdružení zřízená podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdružení právnických osob zřízená podle ust. §20f odst.2 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů);
   • organizace právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství;
   • organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže;
   • nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů;
   • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

     

    Cílové skupiny:

    • děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol;
    • děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání;
    • žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání;
    • rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním;
    • děti a žáci mimořádně nadaní;
    • pracovníci škol a školských zařízení;
    • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení;
    • pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže.
    •  © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

     |
     |