22.4.2018 23:35
Přeskočit na navigaci

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory

V rámci této oblasti podpory spadající pod prioritní osu 1 – Počáteční vzdělávání, budou realizovány projekty podporující nové a inovativní cesty k učení, zaměřené na implementaci a inovaci školních vzdělávacích programů. Projekty by měly rozvíjet individuální potenciál žáků směřující k vybudování základu pro celoživotní učení, rozvoj osobnosti a k uplatnitelnosti na trhu práce. Podpora se rovněž zaměří na oblasti rozvoje tvořivosti, řešení problémů, využívání nových technologií ve vzdělávání, jazykové vzdělávání a nové obsahy vzdělávání jako je multikulturní výchova, udržitelný rozvoj, zdravý životní styl, podnikatelství nebo evropská integrace.

Tato oblast podpory bude rovněž podporovat rozvoj informačního a evaluačního prostředí, spolupráci škol, jejich síťování, dále partnerství s dalšími subjekty jak ve vzdělávací oblasti, tak v oblasti udržitelného rozvoje.

 

Podporované aktivity:

    • Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP.
    • Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni.
    • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
    • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).
    • Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.
    • Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
    • Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
    • Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
    • Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
    • Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.
    • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů).
    • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje).
    • Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty.
    • Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání.
    • Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory.
    • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ).
    • Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.

          

         Příjemci podpory grantových projektů:

            • města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
            • školy a školská zařízení, (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku);
            • sdružení a asociace škol (tj. například občanská sdružení zřízená podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdružení právnických osob zřízená podle ust. §20f odst.2 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů);
            • právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství;
            • odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení
            • hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
            • zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity;
            • nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů;
            • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

                  

                 Cílové skupiny:

                    • žáci škol a školských zařízení;
                    • pracovníci škol a školských zařízení;
                    • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení;
                    • pracovníci České školní inspekce;
                    • pracovníci organizací působících ve vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže.
                    •  © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

                     |
                     |