22.4.2018 23:47
Přeskočit na navigaci

Výzvy

Výzvy

Třetí výzva (26. 11.  2007 – 29. 2. 2008)

Ministerstvo financí/Centrum pro zahraniční pomoc - Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska vyhlašuje dne 26. listopadu 2007 3. Výzvu k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty a programy z Finančních mechanismů EHP/Norska.

Úplné znění 3. Výzvy naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR.

Žádosti o grant mohou být předkládány v prioritních oblastech:

Prioritní oblasti Zaměřené prioroty
 1 Uchování evropského kulturního dědictví

1.1. Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví

1.2. Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví

 

 

 

 

2 Ochrana životního prostředí

2.1. Monitorovací systémy v regionech a systémy pro následné využívání výsledků monitorování

 

2.2. Environmentální vzdělávání pro veřejnou správu zaměřené na odpadové hospodářství, podporu bio paliv a

alternativních zdrojů energie jako vedlejších zdrojů energie na místní úrovni s cílem redukce skleníkových

plynů v České republice

 

2.3. Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů

3 Rozvoj lidských zdrojů

3.1. Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů

4 Zdravotnictví a péče o dítě

4.1. Prevence přenosných nemocí

4.2. Programy podpory dětí se specifickými problémy

5 Podpora udržitelného rozvoje

5.1. Pomoc při prosazování a implementaci Strategií udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni

7* Implementace Schengenského

acquis, posilování justice

7.1. Policejní práce jako veřejná služba

7.2. Splnění schengenských acquis u regionálních letišť

7.3. Posílení vzdělávacího systému v sektoru spravedlnosti

7.4. Programy boje proti korupci, organizovanému zločinu a nezákonnému obchodování s drogami a lidmi

 *Norský finanční mechanismus

Žádosti o grant pro kompletní individuální projekty pro prioritní oblast 6. Vědecký výzkum a vývoj mohou být předloženy v rámci vyhlášených prioritních oblastí 1,2,3,4,5,7.

Alokovaná částka pro 3. Výzvu je 19,439 mil. EUR.

Minimální výše grantu pro individuální projekt je 250 000 EUR, maximální výše není oficiálně stanovena.
Doba implementace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců.

 

Oprávněný žadatel o grant na individuální projekt je:

 • organizační složka státu
 • příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu
 • kraj
 • organizace zřízená nebo založená krajem/obcí 
 • obec
 • svazek obcí
 • vzdělávací/výzkumné instituce
 • nestátní nezisková organizace (NNO)
 • sociální partneři 
 • vzdělávací/výzkumné instituce
 • instituce životního prostředí
 • dobrovolné a společenské instituce
 • veřejná/soukromá společnost 
 • podnikatelský subjekt

Žadatel musí mít právní subjektivitu, musí být zřízen v České republice a předmětem žádosti musí být činnost vykonávaná ve veřejném zájmu na území ČR.

Projektové záměry nebudou ve 3. Výzvě přijímány.

Žádosti s místem realizace ve Středočeském kraji bude možné předkládat do pátku 29. 2. 2008 do 14:00 hod. na kontaktní místo Středočeského kraje:

Mgr. Lucie Kaiserová,
Kontaktní osoba programu Finanční mechanismus EHP/Norsko
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor evropské integrace
Zborovská 11
Praha 5
Tel.: +420 257 280 503
Email: kaiserova@kr-s.cz
Kancelář č. 022

Ing. Eva Skalková,
Projektový a finanční manažer 
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor evropské integrace
Zborovská 11
Praha 5
Tel.: +420 257 280 373
Email: skalkova@kr-s.cz
Kancelář č. 022

 

Druhá výzva (24. 7. 2006 – 26. 10. 2006) 

Pro druhou výzvu byl Kanceláří Finančních mechanismů stanoven oproti první výzvě poněkud odlišný postup - byla zaměřena na všechny priority a alokovaná částka pro celou ČR činila 27,51 mil. EUR.

Na Krajském úřadě Středočeského kraje bylo ve 2. Výzvě k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska, která byla centrálně vyhlášena MF ČR dne 24. července 2006 a ukončena 26. října 2006, řádně podáno celkem 23 žádostí o dotaci. Z předložených žádostí byly 4 označeny jako projektové záměry, pro jejichž předkládání je stanoven odlišný postup. Tyto záměry byly bez dalšího hodnocení na KÚ Středočeského kraje poslány k posouzení Národnímu kontaktnímu místu – Centru pro zahraniční pomoc na MF ČR.

U zbývajících 19 projektů bylo nejprve posuzováno, zda nevykazují formální nedostatky. U téměř všech žádostí se formální nedostatky objevily a žadatelé byli vyzváni k jejich nápravě. Dva žadatelé formální nedostatky ve stanovené lhůtě neodstranili a byli proto z celého procesu vyřazeni. V další fázi hodnocení – posuzování oprávněnosti předkládaných projektů – byl vyřazen jeden projekt, a to z důvodu nesplnění minimální výše požadované dotace.

Celkem 16 žádostí prošlo krajskou kontrolou formálních nedostatků a kontrolou oprávněnosti. Tyto projekty byly postoupeny na věcně příslušná ministerstva, kde vlastní hodnocení kvality provádějí externí specialisté.

Dále se proces hodnocení žádostí řídí Manuálem pro implementaci, část IV, bod 5 a 6 (viz http://www.eeagrants.cz).

Další komunikace s "prozatím" úspěšnými žadateli již neprobíhá prostřednictvím KÚ Středočeského kraje, nýbrž výhradně skrze národní kontaktní místo.

 

První výzva (18. 5. 2005 – 15. 8. 2005)

 

V rámci první výzvy programu Finanční mechanismy EHP/Norska si každý kraj vybral ze seznamu oblasti podpory maximálně tři podpriority, u kterých vnímal největší potřebu pomoci. Ve Středočeském kraji byla výzva zacílena na tyto oblasti:

 

 • Uchování evropského kulturního dědictví:

  • 1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví

 • Rozvoj lidských zdrojů:

  • 3.1 Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií

  • 3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů

 

Částka alokovaná pro Středočeský kraj pro první výzvu byla stanovena na 0,600 mil. EUR.

Ve Výzvě č. 1 pro předkládání individuálních projektů v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska, která byla vyhlášena dne 18. května 2005 a ukončena 15. srpna 2005, bylo na kontaktním místě KÚ Středočeského kraje, odboru evropské integrace řádně podáno celkem 10 níže uvedených projektů, z toho 8 kompletních žádostí a 2 projektové záměry. Dle priorit vyhlášených ve Středočeském kraji byla skladba žádostí následující:

 

 • priorita 1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví – 0 žádostí,

 • priorita 3.1 Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií – 1 žádost

 • priorita 3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů – 9 žádostí (z toho 2 projektové záměry).

 

V horizontu 14 dní po ukončení výzvy proběhlo otevírání obálek a následně posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti, v rámci kterých byli čtyři žadatelé vyzváni k doplnění nedostatků (tyto nedostatky byly ve stanoveném termínu odstraněny) a dva projekty byly vyřazeny.

 

V další fázi hodnocení byly projekty předány odborným posuzovatelům k vypracování posudků. Tyto pak sloužily jako podklad pro vlastní jednání hodnotící komise, která byla ustanovena hejtmanem Středočeského kraje. Všichni členové podílející se na hodnocení žádostí podepsali Prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti.

 

Jednání hodnotící komise se uskutečnilo 12. září 2005. Komise se usnesla, že k dalšímu hodnocení budou vzhledem k finanční alokaci výzvy doporučeny dva nejlépe ohodnocené projekty. Další tři projekty byly doporučeny jako náhradní. Dále byl doporučen jeden projektový záměr (projektový záměr se týká pouze posouzení „myšlenky“ projektu, alokace z první výzvy se na něj nevztahuje).

 

Úspěšné žádosti byly odeslány Centru pro zahraniční pomoc při MF ČR, které plní funkci Národního kontaktního místa (NKM). Poté, co NKM provedlo vyhodnocení žádostí – úspěšní žadatelé na své náklady zajistili přeložení žádostí do anglického jazyka. Po následné revizi Národním kontaktním místem byly překlady zaslány Kanceláři finančního mechanismu (KFM) do Bruselu, kde se žádosti posuzují na nejvyšší úrovni. O konečném udělení grantu pak rozhoduje Výbor finančního mechanismu, resp. Norské ministerstvo zahraničních věcí.

Seznam všech projektů (v celorepublikovém měřítku) doporučených k předložení KFM je zveřejněn na internetové adrese www.eeagrants.cz.

 

 

Název projektu

Žadatel

Zaměření priority

Úspěšné projekty (byla nakonec uzavřena smlouva)

Střední Čechy on-line - Intranet

Středočeský kraj

3.1

Příbram – modernizace a vybavení základní školy Jiráskovy sady, fáze I.

Město Příbram

3.6

Revitalizace školních hřišť na území obvodu obce Vlašim

Město Vlašim 

3.6

Náhradní projekty

Rekonstrukce školní kuchyně při základní škole v Roztokách

Město Roztoky

3.6

Nedoporučené projekty

Vybavení mateřské školy Topolová

Město Milovice

3.6

Projekty vyřazené pro nesplnění kritérií oprávněnosti

Project Commune School Komunitní škola v obci Dřísy 2005

Obec Dřísy

3.6

Výstavba zájmového a vzdělávacího centra Tuhaň (Mělnicko) včetně vybavení

Obec Tuhaň

3.6

Projektové záměry

Project Commune School Komunitní škola v obci Dřísy 2005

Obec Dřísy

3.6

Výstavba zájmového a vzdělávacího centra Tuhaň (Mělnicko) včetně vybavení

Scio, o.p.s.

3.6

Výměna oken v budovách 1. ZŠ a 2. ZŠ Hořovice (PZ)

Město Hořovice

3.6

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|