22.4.2018 23:47
Přeskočit na navigaci

Prioritní osy

Prioritní oblasti a priority

1 Uchovávání evropského kulturního dědictví

1.1 Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví
1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví
1.3 Obnova historických městských území a historických území v regionech
1.4 Obnova historického a kulturního dědictví v regionech
1.5 Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve městech a obcích (brownfield)

2 Ochrana životního prostředí

2.1 Posouzení vlivů implementace mezinárodní legislativy na podmínky v oblasti ovzduší, vod a půd
2.2 Monitorovací systémy v regionech a následné využívání výsledků monitorování
2.3 Environmentální vzdělávání pro všechny úrovně státní a veřejné administrativy
2.4 Odpadové hospodářství - zajištění a řízení na místní úrovni
2.5 Podpora využití biopaliv a alternativních zdrojů energie jako druhotného zdroje energie na místní úrovni
2.6 Redukce skleníkových plynů v České republice
2.7 Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů
2.8 Podpora technologií pro snížení zplodin a spotřebu paliv, zvýšení bezpečnosti zejména ve veřejné dopravě

3 Rozvoj lidských zdrojů

3.1 Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií
3.2 Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech
3.3 Podpora nevládních neziskových organizací
3.4 Podpora začlenění menšin do společnosti
3.5 Programy na prosazování rovnosti pohlaví ve veřejném sektoru
3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů

4 Zdravotnictví a péče o dítě

4.1 Systematická a primární prevence drogových závislostí
4.2 Prevence přenosných nemocí
4.3 Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin
4.4 Programy podpory dětí se specifickými problémy

5 Podpora udržitelného rozvoje

5.1 Pomoc při prosazování a implementaci Strategií udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni

6 Vědecký výzkum a vývoj

6.1 Vědecký výzkum a vývoj v uvedených prioritních oblastech, zejména v životním prostředí, zdravotnictví a v oblasti životních podmínek dětí

7 Implementace Schengenského acquis, posilování justice

7.1 Implementace Národního schengenského informačního systému (N - SIS) a vytvoření Kanceláře SIRENE
7.2 Splnění schengenských acquis u stávajících regionálních letištˇ
7.3 Posílení vzdělávacího systému v sektoru spravedlnosti
7.4 Programy boje proti korupci, organizované kriminalitě a proti nezákonnému obchodu s drogami a lidmi

8 Technická pomoc

8.1 Posílení kapacit pro poskytování rozvojové pomoci Českou republikou
8.2 Přenos znalostí a výměna zkušeností s přijímáním a aplikací acquis v oblastech uvedených v Celkové monitorovací zprávě EK prostřednictvím spolupráce příslušných orgánů / institucí
8.3 Výměna zkušeností a spolupráce regionální a místní samospráv

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|