23.4.2018 0:02
Přeskočit na navigaci

O projektu

O projektu 3.3. SROP

Projekt „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“ (dále jen "Projekt 3.3 SROP") byl podán v rámci opatření 3.3. Společného regionálního operačního programu (SROP) a schválen Řídícím orgánem SROP v září 2004.


Garant a administrátor projektu

Předkladatelem projektu 3.3 SROP je Středočeský kraj. Za jeho administraci a realizaci je odpovědný Odbor evropské integrace, Krajského úřadu Středočeského kraje.


Harmonogram projektu

Realizace projektu byla zahájena 1.1. 2005 a bude ukončena 30.9.2007. Projekt je rozdělen na tři etapy:

 • I. etapa leden 2005 - březen 2006
 • II. etapa duben 2006 - prosinec 2006
 • III. etapaleden 2007 - září 2007

  • Zaměření projektu

   Projekt je zaměřen na všechny potenciální předkladatele a účastníky implementace projektů v rámci evropských, národních a regionálních zdrojů. Mezi ně patří zejména tyto cílové skupiny

   všechny obce Středočeského kraje - (1148)

   obce 3. stupně (osloveno všech 26) - předpoklad aktivnějšího zapojení a spolupráce při tvorbě partnerství cca 12

   mikroregiony a svazky měst a obcí

   podnikatelský sektor

   kraj - krajský úřad

   úřady práce

   neziskové nevládní organizace /NNO/

   příspěvkové organizace kraje, obcí a státu

   ostatní veřejnost, zejména expertní sektor a další


   Cíl projektu

   Cílem projektu je připravit Středočeský kraj na programovací období 2007-2013 – zvýšit informovanost o možnostech financování ze Strukturálních fondů EU, zvýšit kvalitu přípravy a řízení projektů, ale také vybudovat krajská rozvojová partnerství, kde budou zastoupeni všichni klíčoví aktéři a iniciovat vznik strategických rozvojových programů na úrovni obcí, měst a mikroregionů.


   Zapojení partnerů do projektu

   Projekt 3.3 SROP je realizován na bázi partnerství. Do projektu se zapojilo více než 23 partnerů z řad obcí, měst, svazků obcí, NNO, úřadů práce a KHK.

   Partnerství je otevřené v průběhu realizace projektu, proto je možné okruh partnerů rozšiřovat na základě žádosti partnera schválené Radou kraje. Každý ze schválených partnerů má možnost zapojit se do realizace aktivit projektu a přispět tak k rozvoji území nebo oblasti, ve které se angažuje. Jednou z aktivit, hrazených z projektu, je možnost partnerů vytvořit místo tzv. euromanažera. Tyto pracovníci jsou následně proškolováni tak, aby se mohli podílet na naplňování cílů projektu.

    © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

   |
   |