22.4.2018 23:42
Přeskočit na navigaci
Vnitřní postupy pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jednotlivých položek - aktualizace

Došlo k aktualizaci dokumentu "Vnitřní postupy pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jednotlivých položek." Aktualizovaný sazebník naleznete v příloze.

Vnitřní postupy pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jednotlivých položek

Využití institutu promíjení u právních aktů vydaných před 1.5.2012 – institut promíjení může být využíván ve skutečně odůvodněných případech a to dále za podmínky, že poskytovatel v právním aktu nestanovil za porušení rozpočtové kázně snížený odvod. (odůvodněné typové případy jsou stanoveny jednotně v Sazebníku)

Využití institutu promíjení u právních aktů vydaných po 1.5.2012 - institut promíjení odvodů se nepoužije, s výjimkou případů, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace. Přiměřenost či adekvátnost postihu vůči pochybení, kterého se příjemce dopustil, je zajištěna již stanovením sníženého odvodu v uzavřeném právním aktu.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|