25.2.2018 8:34
Přeskočit na navigaci

Komunitární programy

Komunitární programy EU

Nejen ze strukturálních fondů Evropské unie, ale také v rámci komunitárních programů mohou zájemci čerpat „evropské“ peníze. Komunitární programy podporují vzdělávání, vědu a výzkum, malé a střední podnikání a mnohé další oblasti.

Komunitární programy, jichž je více než sto, slouží k podpoře spolupráce mezi různými typy subjektů v jednotlivých členských státech Unie. 

 

Na rozdíl od operačních programů je spravování komunitárních programů a příprava konkrétních výzev zpravidla v pravomoci Evropské komise. Většina komunitárních programů má v členských zemích pouze své kontaktní místo.

 

U projektů financovaných v rámci komunitárních programů se předpokládá mezinárodní spolupráce, třeba i s takzvanými třetími zeměmi a mimoevropskými státy.

 

Skladba i obsah komunitárních programů se průběžně upravuje podle aktuálních priorit Evropských společenství. Výzvy k předkládání projektů (calls for proposals) jsou přizpůsobeny konkrétnímu typu programu a jsou průběžně zveřejňovány na příslušných webových stránkách komunitárních programů. Projekty posléze posuzuje nezávislá odborná komise.

 

Z komunitárních programů je možné financovat aktivity v následujících oblastech:

 • Výzkum a inovace
 • Podnikání
 • Doprava
 • Energetika
 • Životní prostředí
 • Informační společnost
 • Zdraví
 • Vzdělávání
 • Kultura
 • Sociální politika
 • Svoboda, bezpečí a další.

 

Komunitární program eTEN:

 

Program eTEN byl klíčovým nástrojem Akčního plánu Evropské unie eEurope 2005. Nabízel celou řadu možností především veřejné správě, ale i podnikatelské sféře a neziskovým organizacím. Hlavním cílem byla podpora veřejně prospěšných informačních a elektronických služeb, program však nebyl zaměřen na samotný vývoj aplikací a vědecký výzkum.

 

Hlavní tematické oblasti programu:

 • eGovernment
 • eInclusion (zahrnuje služby zaměřené na posilování evropského sociálního modelu - mj. přispívá k překonávání kulturních bariér)
 • eLearning (užívání multimédií a internetu k zlepšování toku informací, přístupu ke vzdělávání a k zvyšování jeho kvality)
 • služby pro malé a střední podniky (služby ulehčující účast malých a středních podniků v tzv. e-ekonomice)

Tento program oficiálně skončil v roce 2006. Realizace projektů schválených v rámci tohoto programu přesto dobíhala ještě několik let po ukončení programového období, jako v případě projektu Procure, který byl ukončen až v březnu 2009.

Více informací o programu na http://ec.europa.eu/information_society/activities/eten/index_en.htm.

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|