19.1.2018 18:12
Přeskočit na navigaci

Výběrová komise doporučila k financování z Evropského sociálního fondu projekty Středočeského kraje v oblasti vzdělávání

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK
V úterý 12. srpna 2008 proběhlo jednání Výběrové komise pro výběr projektů předložených v rámci globálních grantů Středočeského kraje pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).


Jednání Výběrové komise navazuje na hodnotící proces, ve kterém bylo po ukončení výzvy probíhající od 5.5.2008 do 16.6.2008 administrováno celkem 190 žádostí o finanční podporu z OP VK ve Středočeském kraji v oblastech podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výběrová komise je složena ze zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, škol a školských zařízení, nestátních neziskových organizací a soukromého sektoru. Předsedkyní Výběrové komise byla Radou kraje jmenována Dagmar Nohýnková, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a volného času.

Členové Výběrové komise obdrželi k posouzení celkem 87 žádostí, v oblasti podpory 1.1 posuzovali 65 žádostí, v oblasti podpory 1.2 obdrželi 12 žádostí a v oblasti podpory 1.3 bylo předloženo k posouzení 10 žádostí. Po projednání schválila Výběrová komise seznam projektů určených k podpoře v 1. kole výzev pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 OP VK. Finanční alokace na oblast podpory 1.1 činila 242 000 000,- Kč, pro oblast podpory 1.2 bylo vyčleněno 88 000 000,- Kč a pro oblast podpory 1.3 byla vyčleněna finanční alokace ve výši 110 000 000,- Kč.

K obdržení finanční podpory bylo doporučeno celkem 73 žádostí. V oblasti podpory 1.1 bylo členy Výběrové komise doporučeno ke schválení celkem 52 žádostí v celkové výši 241 904 309,26 Kč, do Zásobníku projektů OP VK bylo zařazeno 8 žádostí. V oblasti podpory 1.2  bylo doporučeno ke schválení 11 žádostí v celkové výši 47 215 763,32 Kč. V oblasti podpory 1.3 bylo doporučeno ke schválení 10 žádostí v celkové výši 34 491 139,31 Kč.

„V souvislosti s nevyčepanými finančními prostředky v oblasti podpory 1.2 a 1.3 a s jejich převedením do dalšího kola výzev předpokládáme vyhlášení 2. kola výzev pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 na začátku roku 2009. Současně s oblastmi podpory v rámci prioritní osy 1 bude vyhlášeno i 1. kolo výzvy pro prioritní osu 3, konkrétně pro oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání,“ uvedla předsedkyně Výběrové komise Dagmar Nohýnková v závěru jednání.

Seznam žádostí doporučených Výběrovou komisí k financování z OP VK bude předán ke schválení Radou kraje a následně schvalován Zastupitelstvem kraje.

(28.8.2008)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|