19.1.2018 18:09
Přeskočit na navigaci

Středočeský kraj vyhlašuje výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK

Středočeský kraj vyhlašuje ke dni 5. 5. 2008 výzvy k předkládání projektů o finanční podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve třech oblastech podpory. První oblast podpory se týká rozvoje a zkvalitnění počátečního vzdělávání ve Středočeském kraji, druhá si klade za cíl zlepšit rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a konečně třetí výzva řeší zvýšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji. Výzvy jsou vyhlašovány na všechny podporované aktivity v rámci jednotlivých oblastí podpory. Středočeský kraj v těchto výzvách přerozdělí na projekty vzdělávání 440 miliónů.Prostřednictvím těchto výzev budou moci žádat o finanční podporu na své neinvestiční projekty především školy a školská zařízení, města, obce i nestátní neziskové organizace ve Středočeském kraji.

Lhůta pro předkládání žádostí do globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je  od 5.5.2008 do 16.6.2008 do 17.00 osobně nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doručovatelskými nebo kurýrními službami na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor evropské integrace, oddělení grantů EU pro oblast vzdělávání, Zborovská 11, Praha 5. Rozhodujícím je čas skutečného doručení a nikoli odeslání žádosti.

Výše podpory dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR). Minimální výše podpory v  je stanovena na 400 tis. Kč, naopak maximální výše možné podpory, může být u jednoho projektu dimenzována až na 25 mil. Kč. Grantové projekty musí být realizovány na území Středočeského kraje, ve prospěch cílové skupiny Středočeského kraje.

 

Příklady podporovaných aktivit v rámci výzvy na oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání ve Středočeském kraji

 • implementace a inovace školních vzdělávacích programů
 • implementace nových kurikulárních dokumentů
 • zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností s důrazem na mezipředmětové vazby
 • podpora výuky v cizích jazycích
 • zlepšování podmínek pro výuku technických oborů
 • zlepšování podmínek pro využívání ICT
 • partnerství a síťování; spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce, státní správou a samosprávou
 • rozvoj kariérového poradenství
 • podpora škol v oblasti evaluace 
 • rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků; rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Celková částka pro tuto výzvu:  242 000 000,- Kč

Zde můžete najít celé znění výzvy a všechny potřebné dokumenty

 

Příklady podporovaných aktivit v rámci výzvy na oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Středočeském kraji 

 • výuka podporující rovný přístup ke vzdělávání, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningu
 • rozvoj poradenství, nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb
 • podpora multikulturní výchovy a vzdělávání
 • vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR
 • podpora neformálního vzdělávání

Celková částka pro tuto výzvu:   88 000 000,- Kč

Zde můžete najít celé znění výzvy a všechny potřebné dokumenty

 

Příklady podporovaných aktivit v rámci výzvy na oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání,  využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání;
 • zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení
 • zvýšení dostupnosti a kvality nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.

Celková částka pro tuto výzvu:  110 000 000,- Kč

Zde můžete najít celé znění výzvy a všechny potřebné dokumenty

 

Cílové skupiny (souhrn za všechny oblasti podpory):

 • žáci a pracovníci škol a školských zařízení
 • pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže, lektoři
 • děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol
 • děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání
 • žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
 • rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • děti a žáci mimořádně nadaní
 • účastníci dalšího vzdělávání

 

Oprávnění žadatelé (souhrn za všechny oblasti podpory):

 • školy a školská zařízení; vysoké školy; sdružení a asociace škol
 • právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
 • města, obce a svazky obcí
 • odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení
 • hospodářská komora
 • zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity
 • nestátní neziskové organizace
 • organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže

 

Přejeme všem žadatelům hodně štěstí! 

(5.5.2008)

 © 2018 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

|
|